H-04半自动凝血分析仪

H-04 SEMI-AUTOMATIC
COAGULATION ANALYZER

源于创新 归于精准

采用凝固法(双磁路磁珠法)覆盖常规凝血及抗凝系统项目检测,灵活快
速地满足临床实验室的需求。

       

双磁路磁珠法检测
不受黄疸、溶血乳糜、气泡等干扰
       

4通道检测,16个样本预温位
3-6个试剂预温位检测项目自由
组合
       

多种检测项目选择
PT、APTT、Fib、TT等
       

       

3万条检测数据的储存        

灵活多变的试剂位        

友好的用户界面,支持LIS通讯